پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

استکان از دستم افتاد شکست

- پدرم ناراحت شد

- ماردم حرص خورد

 - برادرم گفت قشنگ بود

- خواهرم گفت مال من بود؟؟؟؟؟

 اما وقتی قلبم شکست هیچ کس چیزی نگفت