جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1385

 

برای شناکردن به سمت مخالف رودخانه قدرت وجرات لازم است!

 وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.