جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1385

 

روی تخته سنگی نوشته شده بود:اگر جوانی عاشق شد چه کند؟
 
 یه نفر زیر آن نوشت:باید صبر کند
 
 برای باردوم که از آنجا گذر کرد
 
زیر نوشته ی او کسی نوشته بود:اگر صبر نداشته باشد چه کند؟
 
او هم با بی حوصلگی نوشت:بمیرد بهتراست
 
برای بار سوم که از آنجا عبور کرد
 
انتظار داشت زیر نوشته او نوشته ای باشد
 
اما زیر تخته سنگ جوانی را مرده یافت