پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

 

عزیزترین ، مهربانترین !

در کدامین فصل مرا به فراموشی سپردی ؟

 به کدامین راهزن، بار سفرمان را بخشیدی ؟

به کدامین رهگذر تازه ، مرا فروختی ؟

من؛

از فصل برگریزان نیامده بودم!

من؛

از شاخه های درختان بی برگ،

 از اندوه دلتنگی یک روز

از کمین خورشید پشت ابرها نیامده بودم