جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1385

 

آشفته دلی خفته دراین خلوت تاریک ؛

                                   او زاده ی غم بود!

                                                   آسوده زغم های جهان گشت فراموش