جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1385

 

وقتی به خود اعتماد کنی، به خردی که تو را آفریده اعتماد می کنی