چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1385

 

یک روز رسد غمی به اندازه ی کوه ،

 یک روز رسد نشاط اندازه ی دشت ،

 افسانه ی زندگی چنین است :

" در سایه ی کوه باید از دشت گذشت ...