پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

باران برای همه می بارد... خورشید برای همه می تابد... اما راستی؟؟

                                                                  کدامین دانه لیاقت روئیدن دارد؟