پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

زباله ها را به موقع جلوی در بگذارید،

با رفتگرها با احترام و محبت برخورد کنید،

ماهیانه و عیدی آن ها را به موقع پرداخت کنید...این جا ایران است...

ممکن است یکی از همین ها فردا رئیس جمهور شود