پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

به حساب خیالبافی ام نگذار،

 اما ستاره ای دارم در تیره ترین شب ها!

.

.

.

 فقط خواستم بدانی که می شود دل خوش کرد ،

                                                      به چراغهای کوچک یک هواپیما