پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

روزی ازم پرسید:

بزرگترین آرزوی توچیست؟

گفتم:

 بافتن آرزوی تو........

.

.

.

 اما افسوس هرگز ندانستم آرزوی تو جدایی از من بود ...