پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

این قدرخیال بیهوده نباف ؟

            ماییم و دو خط رباعی ویک دل صاف؟

                           در آیینه دلم بجز عکس تو نیست؟

                                          شک داری اگربیا دلم رو بشکاف؟