پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

عاشقانه ترین نگاهم را روی قایقی از باد نشانــــدم و

پارو زنان سوی تو فرستادم

وقتی به ساحل نگاه تو رسیـــــــد تو چشمانت رابستی و...................

                                                                                               قایقم غرق شد