پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385

 

 

گاهی ندانسته به احساس تو خندیم

                                          گناهم را ببخش

یا از روی خود خواهی فقط خود را پسندیدم

                                         گناهم را ببخش

اگر از دست من در خلوت خود گریه کردی

                                          گناهم را ببخش

 اگر بد کردمو هرگز به روی خود نیاوردی

                                         گناهم را ببخش

 اگر تو مهربان بودی ومن نا مهربان

                                           گناهم را ببخش

اگر برای دیگران سبز وبرای تو خزان بودم

                                            گناهم را ببخش