چهارشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1385

 

 

بازم برگشتم ولی ازسوگ وماتم عشق که نفرت بودبرمزاران ؟؟!