چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1385

 

نمی گویم فرامشش نکن ولی گاهی به یاد آور

اسیری را که می دانی نخواهی رفت از یادش