چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1385

 

بگوئید بر گورم بنویسند : زندگی را دوست داشت ولی آنرا نشناخت .

مهربان بود ولی مهر نورزید.

 طبیعت را دوست داشت ولی از آن لذت نبرد.

 در آبگیر قلبش جنب و جوش بود ولی کسی بدان راه نیافت.

 در زندگی احساس تنهایی می نمود ولی هرگز دل به کسی نداد.