چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1385

 

 

ای سالک، یکی یکی، قدم به قدم،

 راهی نیست. راه با پیمودن پدید می آید.

 با پیمودن است که راه را می سازی،

 و اگر واپس بنگری، هر آنچه می بینی،

 فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آن را می پیماید.

 ای سالک، راهی نیست،

 راه با پیمودن پدید می آید