یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1385

 

                                                                                                    

       عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

       بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاریست.

       عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

       بلکه پنهان کردن قلبی ست که به اسفناک ترین حالت شکسته شده.

 

Sun-Moon