شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1385

  

زمانی که کناره رودخانه بودم نگاهم به قله ی کوه بود


به قله ی کوه که رسیدم سراپا محو تماشای رود شدم