چهارشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1384

 

در حیرتم از مرام این مردم پست


این طایفه ی زنده کش و مرده پرست


تا هست به ذلت بکشندش به جفا


تا مرد به عزت ببرندش به دو دست