پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1384

 

 

از سه راه می توانیم خرد بیاموزیم :

۱- با تفکر و تعمق که اصیل ترین راه است .

۲- با تقلید که آسان ترین راه است .

۳- با تجربه که تلخ ترین راه است .

کنفوسیوس