یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1384

 

مپرسید ای سبکباران مپرسید

که این دیوانه از خود به جز کیست

چه گویم ؟از که گویم؟با که گویم ؟

که این دیوانه را از خود خبر نیست

 

http://sun-moon.blogsky.com